Üldinfo

Danpower Eesti AS (endise nimega AS Võru Soojus) on Saksa energiafirmale Danpower GmbH 100% kuuluv soojusvarustusettevõte, mis varustab soojaga Võru linna, Puiga küla ja Väimela alevikku. Võru linnas on kaks kaugküttevõrgu piirkonda: Kesklinna ja Võrukivi kaugküttevõrk. Suurim neist on Kesklinna, kus on kokku ühendatud Vabaduse, Võrusoo ja Laane katlamajade soojusvõrgud. 

Danpower Eesti AS omab hetkel Võrus 51 MW installeeritud võimsust, millest maksimaalselt kasutatakse ligi 30 MW. Kaugkütte võrgus varustatakse soojaga 250 objekti, mis kõik on varustatud soojusarvestitega ja 99% ka automaatsete soojussõlmedega. Puigal on 1 MW hakkpuidukatel ning soojaga varustatakse 11 klienti. Väimela katlamaja võimsus on 3 MW, sealse kaugküttevõrgu kogupikkus on 1,5 km ning soojaga varustatakse 13 klienti.

Danpower Eesti AS-il on 32,5 kilomeetrit soojustrasse.
 

Tõhus kaugküttesüsteem

            
Danpower Eesti AS-i Võru kaugküttesüsteemile anti 2018. aasta mais Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt välja tõhusa kaugkütte märgis. 2020. aasta mais anti tõhusa kaugkütte märgis ka Danpower Eesti AS-i Puiga kaugküttesüsteemile.

Märgis omistatakse kaugküttesüsteemidele, milles, lähtudes EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tõhusa kaugkütte ja -jahutuse mõistest, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni. Märgis antakse igale kaugküttesüsteemile eraldi ning tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning taastuvenergia või koostootmise osa võrgu kaudu edastatavas soojuses.
 


Ajalugu


Ettevõte on asutatud 1974. aastal Ühendatud Soojusvõrkude ja Katlamajade Direktsiooni osana, 1980. aastal reorganiseeriti ettevõte Võru Rajooni Soojusvõrkude Ettevõtteks, 1992. aastal aktsiaseltsiks Võru Soojus, 1993. aastal munitsipaalettevõtteks Võru Soojus. Alates 23. detsembrist 1997 on ettevõte registreeritud Äriregistris aktsiaseltsina Võru Soojus. Alates 09.05.2013 on AS Võru Soojus uueks ärinimeks Danpower Eesti AS. 2018. aastal asutati soojussõlmede ja küttesüsteemidega tegelev teenusettevõte Praavitus OÜ. 2019. aastal võeti üle Puiga ning 2021. aastal Väimela kaugküttevõrk.

Olulisimad etapid Võru kaugkütte arengus:
 • 1972. aastal ehitati Võru linna esimene tsentraalkatlamaja Vabaduse tänavale.
 • 1988. aastal ehitati seoses linna arenguga ja uue elamurajooni tekkimisega uus katlamaja Võrusoole, mis pidi hakkama varustama ka tulevast tööstuspiirkonda.
 • 1995. aastal ühendati Vabaduse ja Võrusoo katlamaja ühtsesse ringsüsteemi.
 • 1995. aastal renoveeriti üks Võrusoo katlamaja katel, millele ehitati juurde 7 MW hakkpuidul töötav eelpõlemiskolle.
 • 1997. aastal ehitati Laane katlamaja 1 MW Kiviõli katlale saepuru eelkolle.
 • 1998. aastal renoveeriti Võrukivi katlamaja, sest piirkonnas polnud seoses tööstuse likvideerumisega võimalik suurte kateldega enam tarbijaid normaalselt soojusega varustada, renoveeriti ka piirkonna kaugkütte torustikud.
 • 2001. aastal ettevõttes toimunud saneerimise ja arendustöö tulemusena likvideeriti Vabaduse katlamaja ja asemele ehitati 8 MW tipu- ja reservkatlamaja, mille juhtimine ja jälgimine toimub Võrusoo katlamajast.
 • 2002. aastal ehitati uus kaasaegne 300 tonni mahutav keskkonnanõuetele vastav raskeõlimahuti Vabaduse katlamajale.
 • 2005. aastal alustas tööd uus Võrusoo 10 MW biokütusekatlamaja, mille tulemusena toodeti Võru Soojuses (al 2013 Danpower Eesti AS) puiduhakkel ligi 75% soojusest. Danpower Eesti AS-is on põhitähelepanu all keskkonnasäästlikuma biokütuse kasutamine.
 • 2006. aastal ehitati kahe amortiseerunud Võrukivi raskeõli mahuti asemele üks 200 tonni kütteõli mahutav mahuti.
 • 2007. aastal ehitati Võrusoo katlamaja juurde uus 800 tonni kütteõli mahutav mahuti, seega on Danpower Eesti AS-il täielikult kaasajastatud vedelkütuse mahutipark, mis vastab kõikidele keskkonnakaitselistele nõuetele.
 • 2012. aastal omandas Danpower GmbH Võru Soojuse aktsiad 100%-liselt.
 • 2013. aastal muudeti AS Võru Soojus ärinimi. Ettevõtte uueks nimeks sai Danpower Eesti AS.
 • 2014. aastal paigaldati Võrukivi katlamajja 1,5 MW biokütuse katel.
 • 2014. aastal asendati Võrusoo katlamajas aurukatlad veekateldega: 6 MW biokütuse katel ja 10 MW õlikatel.
 • 2017. aastal liideti kaugküttevõrguga Eesti Kaitseväe Taara linnak (Kuperjanovi Jalaväepataljon).
 • 2018. aastal paigaldati Võrusoo katlamajja suitsugaaside kondensaator võimsusega 3 MW.
 • 26.06.2019 osteti Puiga kaugküttevõrk.
 • 2020. aastal paigaldati Laane tn katlamajast Puiga katlamajja 1,5 MW õlikatel.
 • 2020. aastal rekonstrueeriti 300 meetrit vanu kaugküttetrasse ning ehitati 11 uuele kliendile 800 meetrit uusi kaugküttetrasse.
 • 2021. aastal paigaldati Võrusoo katlamajja 10 MW õlikatel.
 • 19.05.2021 osteti Väimela kaugküttevõrk. Opereerimist alustati 01.06.2021.
 • 2020.-2021. aastal uuendatakse Danpoweri katlamajade juhtimisautomaatikat.
 • 2021.-2022. aastal rekonstrueeritakse 3 km ulatuses 30-50 aasta vanuseid kaugküttetrasse, tööde maksumus on 1,2 miljonit eurot.